Начало

 

Аз съм здравноосигурен. Имам право на:

 

·         достъпна и качествена здравна помощ;

·         информация за здравословното ми състояние и методите за лечението ми;

·         първична извънболнична медицинска помощ;

·         специализирана извънболнична медицинска помощ;

·         медико-диагностични изследвания;

·         високоспециализирани медицински дейности;

·         болнична помощ;

·         лекарства за домашно лечение;

·         мнение на повече от един лекар за диагнозата, лечението и прогнозата на заболяването ми;

·         отказ от лечение.

 

 

 

 

    Всичко, което съм споделил с лекаря, е поверително.

 

 

    Ако не съм доволен от качеството на медицинската и дентална помощ, оказана ми от договорен партньор на НЗОК/РЗОК, мога да подам писмен сигнал до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене или до директора на Националната здравноосигурителна каса. В случай на неправомерно взета сума трябва да приложа и копие от финансовия документ, издаден от лечебното заведение.

Контролните органи ще извършат проверка за изясняване на фактите и ще получа писмен отговор на подадения сигнал.

 

    Като пациент имам право на информирано съгласие:

    Информирано съгласие е своевременното предоставяне на медицинска информация в подходяща форма и обем, което дава възможност за избор на лечение. За получаването на информирано съгласие лекуващият лекар (лекар по дентална медицина) уведомява пациента, съответно неговия родител, настойник или попечител.

В случаите, когато е налице отказ на родителя, настойника или попечителя и е застрашен животът на пациента, ръководителят на лечебното заведение може да вземе решение за осъществяване на животоспасяващо лечение.

 

    Всяка медицинска и дентална дейност, свързана с моето лечение, се осъществява след изразено от мен информирано съгласие.

Лекуващият лекар или лекар по дентална медицина трябва да ме уведоми за:

·         диагнозата и характера на заболяването ми;

·         целите, начина и различните възможности на лечението, както и очакваните резултати и прогнозата;

·      рисковете, свързани с предлаганото лечение, включително страничните ефекти и нежеланите лекарствени реакции, болка и други неудобства;

·         вероятността от благоприятно повлияване или риска за здравето при прилагане на други методи на лечение, както и при отказ от лечение.

·     повишения риск за живота и здравето при хирургични операции, обща упойка и при други сложни медицински манипулации (В тези случаи информираното съгласие се предоставя в писмена форма.)

 

    Аз избирам свободно своя личен лекар.

    От него получавам личната си здравноосигурителна книжка.

    Към личния си лекар се обръщам винаги, когато имам здравословен проблем и се нуждая от консултация, изследвания, домашно или болнично лечение, както и за предписване на лекарства.

 

    Ако пребивавам в друго населено място за срок до един месец и трябва да получа медицинска помощ, мога да се обърна към всеки общопрактикуващ лекар за съдействие. Необходимо е да му представя здравноосигурителната си книжка.

    Ако ми се налага да пребивавам в друго населено място за срок от един до пет месеца, трябва да направя временен избор на общопрактикуващ лекар.  За целта трябва да закупя от районната здравноосигурителна каса или от книжарница за медицинска документация регистрационен формуляр за временен избор. Формулярът се попълва от лекаря, който ще ме обслужва за периода на пребиваването ми на новото място.  При изтичане на срока на временния избор автоматично се възстановява постоянният ми избор на общопрактикуващ лекар.

 

    Ако не съм доволен от общопрактикуващия лекар или отида да живея на друго място, имам право да си избера нов личен лекар. Това става два пъти в годината – от 1 до 30 юни и от 1 до 31 декември. За смяната ми е нужен специален талон-формуляр, който трябва да закупя от от районната здравноосигурителна каса или от книжарница за медицинска документация. С формуляра трябва да отида при новоизбрания личен лекар и на място да попълня моите, и на лекаря, лични данни. Трябва да представя на новоизбрания лекар и здравноосигурителна книжка (или третия екземпляр от регистрационния формуляр, ако нямам здравноосигурителна книжка).  Не е необходимо да уведомявам досегашния си личен лекар за извършената смяна.

 

    Имам здравословен проблем.

    Посещавам личния си лекар. Той ме преглежда и ми назначава лечение.

   В лекарския кабинет е изложена информация кои категории хора са освободени от потребителска такса за медицински и дентални услуги. Ако не попадам в изброените категории, заплащам потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната, което в момента представлява 2.40 лв.

 

    Трябва да ми се направят изследвания.

    Лекарят ме изпраща с направление за медико-диагностични изследвания в лаборатория. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.

    В лабораторията заплащам такса за вземане на биологичен материал, не по-висока от 2.00 лв., независимо от броя на изследванията, които ми се правят.

 

    Нуждая се от консултация при лекар специалист.

    Моят личен лекар ме изпраща с талон-направление при лекар със съответната специалност. Направлението може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му.

Лекарят специалист ме преглежда, и ако се нуждая от допълнителни изследвания, издава направление за тях. Той ми назначава лечение. До 30 календарни дни от първичния преглед при специалиста, той може да ми извърши вторичен преглед, в зависимост от състоянието ми.

    За всяко посещение при лекаря заплащам потребителска такса от 2.40 лв. (1%  от минималната работна заплата). 

 

    Трябва да се лекувам вкъщи.

   Лекуващият лекар назначава лечение. Той ми издава болничен лист за срок до 7 дни без прекъсване, но за не повече от  40 дни (с прекъсване) в една календарна година.

 

 

    За домашното ми лечение са необходими  лекарства.

    Лекарят ме информира кои медикаменти се заплащат частично или изцяло от НЗОК. Предписва ми лекарствата на рецепта-бланка на НЗОК и аз ги получавам от аптека, която е сключила договор с касата. Ако здравната каса не поема изцяло цената на предписаните лекарства, доплащам нужната сума.

    Ако лекарствата за моето лечение не се заплащат от НЗОК, лекарят издава обикновена рецепта и аз мога да ги купя от всяка аптека.

    За лечение на остри заболявания лекарят ми изписва медикаменти за не повече от 10 дни, като задължително указва срока на валидност на рецептата.

 

    Имам хронично заболяване.

    Личният ми лекар ме информира дали подлежа на диспансеризация при него или трябва да бъда включен за диспансерно наблюдение при лекар специалист. Лекарят, при когото се водя на диспансерен отчет, ме информира какви и колко изследвания и консултации трябва да ми се правят. Той проследява хроничното ми заболяване.

 

    За лечението на хроничното ми заболяване са необходими лекарства. Нужно е да закупя от книжарница за медицинска документация Рецептурна книжка на хронично болния, в която личният ми лекар вписва своите и моите данни, и отбелязва хроничните ми заболявания. Трябва да заверявам рецептурната книжка в районната здравноосигурителна каса по местоживеене или в съответния общински офис на РЗОК.

    В рецептурната книжка личният ми лекар или лекарят специалист по профила на заболяването вписва лекарствата и медицинските изделия, нужни за моето лечение.

Всеки месец лекарят, наблюдаващ хроничното ми заболяване, изписва нужните  лекарства на рецепта-бланка на НЗОК и ги вписва в рецептурната книжка.

    С рецептурната книжка и рецептата получавам лекарството от аптека, сключила договор с НЗОК. Ако то е платено частично от здравната каса, доплащам необходимата сума. 

    Рецептата за лекарствата за хроничното ми заболяване има валидност 30 дни. Изключение правят медикаментите, съдържащи наркотични вещества. Те се изписват за не повече от 30 дни, но срокът на валидност на рецептата е 7 дни от датата на издаването.

    Трябва своевременно да представям за заверка рецептурната си книжка в РЗОК по местоживеене. Трябва да подам и декларация, с която да удостоверя, че съм здравноосигурен.

 

    За лечението ми са нужни скъпоструващи лекарства, изписвани по протоколи IА или IВ.

    Лекарят специалист, който наблюдава състоянието ми, ме информира какви документи трябва да представя пред РЗОК, за да кандидатствам за лечение със скъпоструващи лекарства. Лекарят изготвя и нужния протокол-бланка на НЗОК. Подавам документите, заедно с молба за отпускане на съответното лекарство до директора на районната здравноосигурителна каса по местоживеене. Трябва да подам и декларация, с която да удостоверя, че съм здравноосигурен.

    С рецептурната книжка, рецептата и ксерокопието от протокола получавам лекарството от аптека, сключила договор с НЗОК. Ако то е платено частично от здравната каса, доплащам необходимата сума.

   Ако получавам скъпоструващи лекарства по протокол IA за дадено заболяване, не може да ми бъде предписвано друго лекарство за същото заболяване от Лекарствения списък на НЗОК.

 

    Нуждая се от лекар по дентална медицина.

   Мога да посетя всеки зъболекар, сключил договор със здравната каса. На видно място в кабинета му е обявен списък с лекари по дентална медицина, които са изцяло или частично заплатени от здравната каса.

   Трябва да представя на зъболекаря личната си здравноосигурителна книжка, в която той вписва какви лечебни дейности от договорените със здравната каса ми е извършил. Ако тези дейности не са заплатени изцяло от НЗОК, доплащам необходимата сума.

    За всяко посещение при лекар по дентална медицина заплащам потребителска такса от 2.40 лв. (1% от минималната работна заплата).

 

    Нуждая се от консултация или лечение при специалист по дентална медицина.

    Лекарят по дентална медицина ме изпраща с талон-направление при специалиста. Той ме консултира и провежда лечението, за което доплащам или заплащам изцяло. Ако се окаже, че трябва да се лекувам или оперирам в болница, специалистът или общопрактикуващият лекар по дентална медицина ми издава талон-направление за болнично лечение.

 

   

    Страдам от нелечими заболявания с неблагоприятна прогноза.

    Имам право на палиативни медицински грижи. Те се оказват от личния лекар, от лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, от диспансери и хосписи. Тези грижи включват:

·         медицинско наблюдение;

·         премахване на болката и психоемоционалните ефекти на болестта;

·         морална подкрепа за мен и моите близки.

 

    Като здравноосигурен аз имам и задължения:

·         Трябва редовно да плащам здравноосигурителните си вноски;

·         Трябва да нося личната си здравноосигурителна книжка винаги, когато посещавам личния си лекар или лекар по дентална медицинаа;

·         Трябва да се явявам на задължителен профилактичен преглед, изследване или имунизация;

·         Трябва да изпълнявам предписанията на лекаря (стоматолога), както и изискванията за профилактика на заболяванията;

·         Трябва да спазвам установения вътрешен ред на лечебното заведение, в което полу­чавам медицинска или дентална помощ;

·         Трябва да уважавам професионалното и човешкото достойнство на лекарите и стоматолозите;

·         Не трябва да увреждам умишлено собственото си здраве или здравето на друг човек.

 

   

   

    Нови моменти през 2010 г.:

 

 

Здравноосигурителни вноски

 

  

Размерът на здравната вноска през 2010 година е 8%. Тя се поделя между работодател и работник в съотношение 60:40. Вноската се поема от държавата за деца, пенсионери, социално слаби и други групи хора. Самоосигуряващите се лица плащат здравна вноска поне върху половината от минималния осигурителен доход за 2010 година, който е 420 лв. Максималният доход, върху който се плаща здравна вноска, е 2000 лв. Самоосигуряващите се лица са длъжни да се осигуряват до 10-то число на следващия месец. Освен това извършват годишно изравняване на осигурителния си доход, съгласно данните от данъчната декларация.

 

Българите, които пребивават в чужбина повече от 183 дни през годината, могат да не заплащат здравни вноски след предварително подадено заявление до Националната агенция за приходите. Те възвръщат здравноосигурителните си права след изтичане на 6 последователни месеца, през които се осигуряват, или след еднократно заплащане на 12 здравни вноски върху минималния осигурителен доход от 420 лв.

 

Правата на хората, които са длъжни сами да се осигуряват, се прекъсват, когато не са внесли повече от три вноски за 36 месеца. Тогава те са длъжни да заплащат оказаната им медицинска помощ. Правата им се връщат, след като заплатят всички вноски, които дължат през последните 36 месеца - до месеца, когато желаят да получат медицинска помощ.

 

Когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето им не лишава от правото да се ползват услугите на здравната каса. Човек може да загуби осигурителните си права за един месец и ако не се е явил на годишния профилактичен преглед, регламентиран в НРД.

 

Самоосигуряващите се, които не са платили здравните си вноски за срок, по-дълъг от три месеца, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 1000 до 3000 лв. До 1 март т.г. тези от тях, които са с нередовни здравни вноски, няма да бъдат глобявани при внасянето им. Хората, които не са изпълнили задължението си да подават декларация по чл.40, ал.5, т.2 от Закона за здравното осигуряване, се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а за повторно нарушение - с глоба от 1000 до 3000 лв.

 

 

 Потребителска такса

  

 

При всяко посещение при личния си лекар, специалист или зъболекар здравноосигурените лица заплащат потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната, или 2.40 лв. Таксата за болничен престой през 2010 година е в размер на 2% от минималната работна заплата за страната, или 4.80 лв. на ден. Ако се налага лечение в болница повече от 10 дни за една година, не се заплаща потребителска такса за престоя след десетия ден.

 

От потребителска такса са освободени децата до 18-годишна възраст, бременните и родилките - до 45 дни след раждането, социално слабите, ветераните от войните и военноинвалидите, онкоболните, медицинските специалисти, хората с увреждания и други групи лица. Списъците с всички категории, които са освободени от потребителска такса, трябва да бъдат обявени на видно място пред кабинетите на лекарите, специалистите и зъболекарите. Лекарят, зъболекарят или здравното заведение издават на пациента документ за платените като потребителска такса суми.

 

За медико-диагностични изследвания в лаборатория пациентите заплащат потребителска такса от 2.40 лв. или цена, която определя съответният изпълнител. В случай, че здравноосигуреното лице плаща цена за изследвания, то не дължи потребителска такса от 2.40 лв. От плащане за изследвания се освобождават само лицата без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи.

 

Потребителска такса за оказана извънболнична и болнична медицинска и дентална помощ не заплащат:

 

·         Деца до 18-годишна възраст и навършилите 18 г. до завършване на образованието си (редовна форма на обучение)

·         Бременни и родилки до 45 дни след раждането

·        Неработещи членове на семейството, регистрирани в Бюрото по труда, независимо дали получават обезщетение.

·         Военнослужещи на наборна военна служба

·         Пострадали при/или по време на отбраната на страната 

·         Ветерани от войните, военноинвалиди

·         Задържани под стража или лишени от свобода

·         Социално слаби, получаващи помощи според Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане

·         Граждани без доходи, настанени в домове за социални грижи

·         Пациенти със злокачествени новообразувания

·         Здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с тежка степен на намалена работоспособност, съгласно "Наредба за        медицинска експертиза на работоспособността" (обн. в ДВ бр. 47 от 07.06.05 г.)

·         Медицински специалисти (завършили медицински училища).

 

  

 

Как стигаме до специалист

 

Достъпът до специалист и през тази година ще става чрез личните лекари. По тяхна преценка хората ще получават съответните направления, с които ще могат да отидат при специалист в рамките на един месец. Прегледът се покрива от здравната каса, но пациентът дължи потребителска такса от 2.40 лв. и при специалиста. От такса са освободени децата до 18 години, хората с увреждания, военноинвалидите и други групи хора.

 

 

 

Болнична помощ

 

  

През 2010 година всяка болница, която иска да сключи договор с НЗОК, трябва да осигурява 24 часа в денонощието възможност за прием при спешни състояния. За сключване на договор ще се изисква наличието на лекари по съответните специалности, на основен трудов договор в болницата. Лечебните заведения за болнична помощ трябва да разполагат и с необходимата апаратура, както и да имат клинична лаборатория. Тези изисквания се въвеждат, за да се гарантира качествена медицинска помощ за хората. Болниците, които не отговарят на всички изисквания, няма да могат да сключат договор със здравната каса за съответните медицински дейности. Това обаче няма да затрудни достъпа на пациентите до нужната медицинска помощ и до болница. Навсякъде ще продължат да съществуват центровете за извънболнична помощ, каквито са диагностично-консултативните центрове (ДКЦ), медицинските центрове, както и филиалите на Спешна помощ. Освен това е създаден ясен ред за достъп до нужната клиника или отделение, където може да се окаже качествено лечение на хората.

 

  Как да стигнем до болница

 

  Всеки пациент, който почувства неразположение, трябва да посети личния си лекар, а ако смята, че проблемът е сериозен, може да потърси директно Спешна помощ. В първия случай лекарят ще го прегледа и ще прецени дали има нужда от лечение в болница. Ако смята, че е така, той ще му даде съответното направление. То важи 30 дни. Личният лекар ще разполага с информация в кои болници може да се окаже нужната медицинска помощ и ще информира пациента къде може да се лекува. Ако пациентът има нужда от незабавна помощ, а най-близката болница няма капацитета да осигури нужните медицински грижи, Спешният център ще го откара до най-близката клиника, в която може да се извърши лечението. Ако състоянието на пациента не е спешно, той сам ще трябва да се придвижи до болницата, в която иска да се лекува. За спешни състояния се смятат всички, които застрашават живота на човека или могат да доведат до съществено увреждане. Такива са инфарктите, инсултите, отравянията, травмите, изгарянията. Ако човекът има сериозен спешен медицински проблем и директно потърси Спешна помощ, оттам ще бъдат длъжни да му окажат медицински грижи и при нужда - да го закарат до най-близката болница, където може да получи нужното лечение.

 

Освен от личните си лекари пациентите ще могат да получават информация кои болници по какви специалности работят със здравната каса от районните здравни каси, от регионалните центрове по здравеопазване, от болниците, както и на горещия телефон на НЗОК – 0800 14 800.

 

  

Какво плащаме в болница

 

  

През тази година всеки здравноосигурен пациент ще е длъжен да плаща потребителската такса от 2% върху минималната работна заплата от 240 лв. Това прави по 4.80 лв. на ден. Тази такса се дължи само през първите десет дни от престоя в болница, след това тя е 0 лв. От таксата са освободени деца до 18-годишна възраст, бременни и родилки до 45 дни след раждането, социално слаби, ветерани от войните и военноинвалиди, онкоболни, медицински специалисти, хора с увреждания и други. Тази информация, заедно със списък с консумативите и дейностите, които не покрива НЗОК, трябва да бъде обявена на достъпно място във всяка болница. Целта на този списък е всеки човек да знае точно за какво може да му се искат пари при лечението и така да се ограничат нерегламентираните плащания в системата.

 

При постъпване и изписване от лечебното заведение всеки пациент ще може да получи информация за вида и обхвата на оказаното лечение, както и финансова информация за вида и размера на заплатените при престоя му в болницата медицински дейности (извън обхвата на задължителното здравно осигуряване).

 

  

Профилактичен преглед

 

  

Всички здравноосигурени граждани имат право на един профилактичен преглед годишно. Той се извършва от общопрактикуващия лекар и включва следните дейности: клиничен преглед за изясняване на здравословното състояние, лабораторни изследвания на кръв и урина, попълване на анкетна карта, формиране на рискови групи и др. От 2009 година при профилактиката на лицата над 18-годишна възраст личният лекар назначава и изследване на холестерол, триглицериди и HDL-холестерол, с оглед определяне на риска от сърдечно-съдови заболявания. При наличие на определени рискови фактори се назначава и изследване на кръвна захар на гладно. Изследванията се извършват в сертифицирани медико-диагностични лаборатории, сключили договор с НЗОК. При съмнение за риск от развитие на захарен диабет, инфаркт, инсулт, сърдечно-съдови и злокачествени заболявания, личният лекар може да назначава и консултации с лекар по профила на заболяването.

 

При проследяване на възникнало вече заболяване, при съмнения за рак на млечната жлеза или на простатата, както и при усложнения от диабета, личният лекар има право да назначава някои високоспециализирани изследвания: мамография на млечна жлеза; PSA - при мъжете (във връзка със заболявания на простатната жлеза); изследване на хормони на щитовидната жлеза; изследване за микроалбуминурия за проследяване на захарен диабет.

 

При неявяване на профилактичен преглед, регламентиран в НРД, здравноосигуреният губи осигурителните си права за един месец. Освен това може да бъде глобен от 50 до 100 лв. (при повторно неявяване – от 100 до 200 лв.). На санкция подлежат и родители/настойници, които не осигуряват провеждането на задължителните имунизации за децата си. Правомощия да налагат тези санкции имат Районните центрове по здравеопазване – поделения на Министерството на здравеопазването.

 

  

На какво имат право децата и бременните

 

  

Профилактичните дейности при децата до 18-годишна възраст се изпълняват според Програмата „Детско здравеопазване”. Тя включва различни прегледи, изследвания и имунизации. Наблюдението се провежда от личния лекар на детето, а когато той не е педиатър, родителите имат право да изберат специалист по детски болести. Имунизациите се извършват само от личния лекар според Имунизационния календар на Република България. Досега в него бяха включени 9 вида ваксини, а от април 2010 година в него влизат и две нови имунизации: против пневмококови инфекции и комбинирана петвалентна ваксина (срещу полиомиелит, дифтерия, тетанус, коклюш, хемофилус инфлуенце тип В). Тя е по-пречистена и намалява риска от усложнения.

 

За първи път през 2010 децата до 18-години ще имат неограничен достъп до детски профилни специалисти. Досега възрастовата граница беше до 14-годишна възраст. Неограниченият достъп означава, че личният лекар не може да откаже даването на направление. Децата до 18 години не дължат и потребителска такса за преглед при лекар или за престой в болница.

Програмата „Майчино здравеопазване” на НЗОК включва прегледи и изследвания за проследяване на бременността. При нормална бременност наблюдението се провежда от личния лекар или от специалист по акушерство и гинекология - по избор на бременната. При рискова бременност програма „Майчино здравеопазване” се изпълнява задължително от специалист - акушер-гинеколог.

 

 

 Диспансерно наблюдение за хронично болни

 

 

Обемът на изследванията и броят на посещенията при диспансерното наблюдение за хронично болни хора зависи от тяхното състояние. За първи път през 2010 година пациентите със сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти подлежат на диспансерно наблюдение от кардиолог, детски кардиолог или от съдов хирург. Досега такива пациенти се консултираха със специалист по общия ред. Освен това е достатъчно само едно направление от личния лекар към съответния специалист, за да може до края на живота си пациентът да бъде наблюдаван от него. Това се отнася както за децата, така и за възрастните.

 

Предвидени са също така и извършването на ехокардиография, доплерова сонография, холтер-мониториране на деца и възрастни освен прегледа при специалист. Когато е необходимо, ще се извършват и други специализирани дейности и изследвания.

 

 

 Дентална помощ

 

  

Хората с непрекъснати осигуровки могат да се лекуват по избор при всеки зъболекар, сключил договор с НЗОК. За всяка от денталните дейности, заплащани от НЗОК напълно или частично, човек може да избере един и същ, или различен зъболекар. При посещение при зъболекаря пациентът трябва да носи здравноосигурителната си книжка, в която се вписват извършените дейности. При всяко посещение при зъболекаря пациентът заплаща потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата за страната, или 2,40 лв. Потребителската такса за лицата, навършили 60 години - за жените и 63 години – за мъжете, е в размер на 1.00 лв. Не заплащат потребителска такса децата под 18-годишна възраст, както и освободените групи лица. Децата и младежите до 18 години имат право на обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и четири лечебни дейности, като до две от тях са пулпит или периодонтит на постоянен зъб. Здравноосигурените лица над 18 години имат право на обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус и две лечебни дейности.

 

За бременните се предлага и допълнителен обстоен дентален преглед със снемане на зъбен статус. Тъй като в повечето случаи дейностите, извършени от зъболекаря, не са напълно заплатени от НЗОК, пациентът следва да доплати необходимата сума:

 

 

В Приложение № 14 към Националния рамков договор 2011 е поместен  списък на заболяванията, при които здравноосигурените граждани са освободени от заплащане на потребителска такса.