Начало>> За нас> Устав на ДОЛБО

 

У С Т А В

 

НА ДРУЖЕСТВОТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ  В БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ

  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1

/1/ Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО) е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел, в което членуват на доброволни начала физически лица.

/2/ Седалището на Дружеството е гр. Благоевград. Адресът на управление е Благоевград, ул.”Славянска” № 60.

/3/ Дружеството е юридическо лице с наименование “Дружество на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област” /ДОЛБО/.

/4/ ДОЛБО не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

/5/ ДОЛБО е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си в полза на своите членове.

/6/ ДОЛБО осъществява своята дейност при спазване на Конституцията, законите на страната, настоящия Устав и решенията на органите си.

/7/ Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество и членовете му не отговарят за задълженията на дружеството.

  

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.2

Целите на дружеството са:

1.Разработване, организиране и провеждане на дългосрочна програма за поддържане и осъвременяване квалификацията на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област

2.Осъществяване на контакти с други дружества на общопрактикуващи лекари, а също така и други научно-практически дружества, научни институти и др., създаване на връзки и обмен на преподаватели и програми за обучение.

3.Участие в проекти, свързани с опазване здравето на населението, с медицински проучвания и дейности.

4.Обединяване интересите на семейните лекари и тяхното представяне във взаимоотношенията им с РЗОК, РЦЗ, РУСО, органите на местната и държавна власт и други институции.

5.Създаване и осъществяване на механизми за просвещение на населението по проблемите на общата медицина.

6.Създаване на клуб на общопрактикуващите лекари.

 Чл.3

Средствата, с които сдружението ще постига своите цели, са:

1.     членски внос;

2.     издателска дейност – издаване на периодичен бюлетин и годишник;

3.     друго имущество на дружеството.

 Чл.4

Дейността на дружеството и изразходване на средствата не могат да бъдат обвързани с партийни и профсъюзни цели.

 Чл.5

Имуществото на дружеството се образува от:

1.     Членски внос, определян всяка година от Общото събрание;

2.     Дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица;

3.     Приходи от имуществото на дружеството;

4.     Други приходни постъпления, осъществявани съгласно установения от закона ред.

 Чл.6.

Дружеството извършва издателска дейност, свързана с основния му предмет. Изпълнението и контролът върху стопанската дейност на дружеството се възлагат на Управителния съвет.

Чл.7

/1/ Дружеството може да откаже да приеме дарения или завещания, направени в противоречие с неговите цели и разпоредби на устава.

/2/ Дружеството може да придобива имущество за осъществяване на целите и дейността си.

 ЧЛЕНСТВО

Чл.8.

Член на Дружеството може да бъде всеки практикуващ семеен лекар на територията на Благоевградска област, който приема неговия устав, цели и задачи, съдейства за тяхното осъществяване и заплаща определения членски внос.

Чл.9

Всеки член на дружеството има право:

1.     да участвува в дейността на дружеството и в работата на Общото събрание;

2.     да бъде избиран в органите на управление;

3.     да осъществява контрол върху работата на дружеството и органите му;

4.     да бъде информиран за дейността на дружеството;

5.     да се ползва от имуществото на дружеството и от резултатите от дейността му.

Чл.10

Всеки член на дружеството е длъжен:

1.     да внася редовно членския си внос;

2.     да спазва устава на дружеството и да работи за изпълнение на целите му;

3.     да работи за издигане на обществения авторитет на дружеството.

Чл.11

Членските права и задължения в дружеството са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството.

Чл.12

/1/Членовете на дружеството се приемат от Управителния съвет. Кандидатите отправят писмена молба до Управителния съвет, която се разглежда на заседание на УС. Приемането на членовете става с явно гласуване при обикновено мнозинство на присъствуващите.

/2/ Учредителите се считат за членове с подписване на устава.

Чл.13

/1/ Членството в дружеството се прекратява:

1.     с писмено заявление до Общото събрание;

2.     при смърт или поставяне под пълно запрещение;

3.     с изключване;

4.     при прекратяване на дружеството.

/2/ Членове на Дружеството, които не спазват устава, подлежат на изключване с решение на УС, което може да се обжалва пред Общото събрание.

/3/ Членове на Дружеството, които не са заплатили членския си внос за предходната година до 30. Юни, прекратяват членството си в Дружеството.

/4/ Възстановяване на членството за случаите по /3/ става след подаване на молба и заплащане на едногодишен членски внос.

/5/ При прекратяване на членството имуществените отношения между дружеството и напусналия, респективно – наследниците му, се уреждат след приемане на годишния финансов отчет от общото събрание.

 

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.14.

/1/ Органи на управление на Дружеството са:

1.     Общо събрание.

2.     Управителен съвет.

3.     Изпълнителен директор.

/2/ По решение на УС могат да бъдат образувани помощни органи – научни, експертни съвети, както и изпълнителни органи, необходими за развиване дейността на Дружеството.

Общо събрание

Чл.15.

Висш орган на Дружеството е Общото събрание, което се състои от всички членове на Дружеството. Членовете могат да участвуват в Общото събрание само лично.

Чл.16.

Компетентност на Общото събрание:

1.     Приема и изменя Устава

2.     Взема решения за прекратяване и преобразуване на дружеството

3.     Приема членове.

4.     Разглежда жалби против решенията на УС за изключване член от Дружеството, както и отказите за приемане на нов член.

5.     Избира от своя състав Управителен съвет.

6.     Приема годишния финансов отчет.

7.     Назначава ликвидатор в случай на прекратяване на дружеството.

8.     Взема решение за участие в други организации.

9.     Определя стратегията на дружеството и основните насоки на дейността му.

10.   Приема бюджет на дружеството.

11.   Приема годишен план за дейността на дружеството.

12.   Приема отчета на УС и взима решения за дейността му.

13.   Отменя решения на УС когато противоречат на закона и устава.

14.   Определя размера на членският внос.

15.   Освобождава от отговорност членовете на УС.

Чл.17

/1/ Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно. Извънредно общо събрание може да бъде свикано по всяко време от УС.

/2/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на Дружеството.

/3/ Ако в месечен срок след поискването УС не свика общо събрание, то се свиква от съда по седалището на дружеството по молба на заинтересованите лица.

/4/ Свикването се извършва чрез публикуване на обява в Държавен вестник и чрез поставяне на обявление в сградата, в която се намира адресът на дружеството най-малко тридесет дни преди датата на събранието.

/5/ Поканата следва да съдържа дневния ред, предложенията за решения, датата, часът и мястото за провеждане на общото събрание и по чия инициатива се свиква.

/6/ Писмените материали за работата на общото събрание следва да бъдат на разположение на интересуващите се членове на адреса на дружеството до датата на публикуване на обявата.

Чл.18

На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъствуващите членове, които удостоверяват присъствието си с подпис. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

Чл.19

Общото събрание е редовно, ако на него присъстват поне половината от всички членове. В случай, че не се яви нужният брой членове, събранието се отлага за след един час, при същия дневен ред, на същото място и се счита за законно, колкото и членове да се явят.

Чл.20

/1/ Всички членове имат право на един глас.

/2/ Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите, като за изменение на Устава, за прекратяване на Дружеството или сливане с друго, е необходимо мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл.21.

Общото събрание взима решение с явно гласуване. То може да реши да проведе и тайно гласуване.

Чл.22

Общото събрание не може да взема решения по въпроси, които не са отразени в публикуваната обява, освен ако всички членове на дружеството присъстват и заявят желанието си тези въпроси да бъдат обсъждани и решени.

Чл.23

За заседанията на общото събрание се изготвя протокол. Протоколът се подписва от председателя и секретаря на събранието. Към протокола се прилагат списъкът на присъствуващите и документите по свикване на събранието.

 

Управителен съвет

Чл.24

/1/ Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет.

/2/ Управителния съвет се състои от 5 /пет/ члена и се избира за срок от 3 /три/ години.

/3/ Членовете на УС могат да бъдат преизбирани без ограничения.

/4/ Членовете на УС имат еднакви права и задължения, независимо от овластяването на един от тях като изпълнителен директор.

/5/ УС избира измежду членовете си изпълнителен директор.

/6/ Управителния съвет провежда заседания най-малко веднъж на 3 месеца, които се свикват от изпълнителния директор

Чл.25.

Управителния съвет има следните правомощия:

1.     Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

2.     Взима решения за сформиране на изпълнителни органи и експертни съвети, необходими за изпълняване дейността на дружеството и следи за тяхната работа.

3.     Взема решения за разпореждания с имуществото на дружеството.

4.     Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността и проект за бюджет.

5.     Решава всички други въпроси, които не са от компетентност на Общото събрание.

Чл.26.

/1/ Управителният съвет взима решения с обикновено мнозинство на присъствуващите. Когато решенията касаят права върху недвижими имоти или дейността на дружеството, решенията се вземат с мнозинство от всички членове на УС.

/2/ Решенията могат да се вземат и неприсъствено, при положение, че всички членове са подписали решението или са дали писмено съгласие.

 

Изпълнителен директор

Чл.27

Изпълнителният директор е член на УС, който има право да извършва всички действия и сделки, свързани с дейността на дружеството, освен при налагане на тежести върху недвижимо имущество на дружеството, ако не е упълномощен за това от УС, да представлява дружеството и да упълномощава други лица за извършване на определени дейности. Изпълнителният директор може да бъде сменен по всяко време. 

Чл.28

Изпълнителният директор:

1.     Ръководи работата на УС.

2.     Ръководи текущата дейност на Дружеството.

3.     Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет.

4.     Организира дейността на Дружеството и внася в Управителния съвет предложения за развитие и усъвършенстване на дейността му.

5.     Представлява Дружеството.

6.     Свиква Управителния съвет на заседания.

7.     Докладва незабавно на УС за обстоятелства, касаещи дейността на дружеството.

 

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 

Чл.29

Ежегодно до м. Февруари УС изготвя доклад за дейността на дружеството и финансов отчет. Докладът и отчетът се разискват от УС и се представят на Общото събрание за приемане.

Чл.30

Дружеството не разпределя печалба.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.31

Дружеството се прекратява:

1.     по решение на Общото събрание;

2.     при обявяване в несъстоятелност;

3.     по решение на съда по седалището на дружеството в определените от закона случаи.

Чл.32.

/1/ При прекратяване на дружеството се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на дружеството. Ликвидацията се извършва от Управителния съвет при спазване на изискванията на Търговския закон.

/2/ Останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се разпределя по равно между членовете.

Чл.33.

За всички неуредени с този устав въпроси се прилагат правилата на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. 

 

Уставът е приет на Общо събрание на дружеството,

състояло се на 20.12.2001 г. и е подписан от членовете.

 

N.B.Във връзка с решения на Общо събрание годишният членски внос в ДОЛБО е 36 лв. (3 лв. месечно), за пенсионери - 12 лв. годишно (1 лв. месечно).

 

Начало>> За нас> Устав на ДОЛБО