Времето днес

 

 

Начало > Документи

Документи

 

 

2015

 

 

  Национален рамков договор за медицинските дейности -  НРД 2015

 

2011

 

  Национален рамков договор за медицинските дейности -  НРД 2011

 

  Списък на аптеки, които са сключили договори за отпускане от 01.03.2011г на лекарствени продукти за поддържаща хормонална терапия на болни от злокачествени заболявания

 

  "Концепция за по-добро здравеопазване 2011"


2010

 

  Писмо от РЗОК - Благоевград относно приемането на финансовите отчети на ИМП, свързани с пенсионерските такси

  Относно попълване на типовия иск за неизплащане на дължими суми за дейността на ИМП от страна на НЗОК и документи към него

   Във връзка с изискваните от Дирекция "Социално подпомагане" медицински бележки за извършени имунизации и профилактични прегледи


 

2009

 

   Позиция на УС на ДОЛБО относно опитите за представяне на всички ОПЛ в България от едно дружество - НСОПЛБ

   Национална здравна стратегия 2009

   Писмо от РЗОК относно прекратяване изписването на BF127 Clopidogrel от 01.01.2009

 


 

2008

 

   Позиция на Изпълнителния директор на ДОЛБО относно свикването на отчетно - изборния събор на БЛС

   Отчетен доклад на УС на ДОЛБО за периода 2005 - юни 2008 г. 

   Писмо от РЗОК за прекратяване на изписването на BF127 Clopidogrel до 15 юли 2008 г. включително.

   Нов Лекарствен списък на НЗОК в сила от 01.02.2008 г.

 


 

2007

   Писмо от Директора на РЦЗ Благоевград във връзка с публикуваните в ДВ брой 43 от 01 юни 2007 г. промени в Наредба № 17/26.09.2000 г. тза условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните.

  Декларация, приета на Общо събрание на ДОЛБО на 09.06.2007 г. в гр. Сандански

Писмо относно извършваните профилактични прегледи на деца и ученици и предоставяне на информация за тях от страна на ОПЛ пред учебните заведения.

  Писмо от НЗОК до РЗОК относно влизането в употреба на електронен подпис при отчитането на дейността на ИМП от месец юни 2007 г.

  Списък с единни минимални цени на медицинските услуги извън договора с НЗОК, приети с гласуване на семинара на ДОЛБО в Боровец - 24-25 март 2007 г.

 Относно промените в Наредба № 15 / 12.05.2005г. за имунизациите в Р.България (ДВ бр. 45/2005 г., изм. бр. 82/2006 г., изм. бр. 5/2007 г.), касаещи вида на прилаганата ваксина срещу полиомиелит и схемата на приложение.

Уведомително писмо от РЗОК Благоевград относно първичните медицински документи по “Приложение № 4” на НРД 2006 до 01 април 2007.

  Писмо от РИОКОЗ относно зачестилите случаи на паротит в Благоевградска област и уведомяването за това на съотвентите служби.

  Писмо от РЗОК относно Регулативните стандарти и начините на отпускане на допълнителни РС.


 

2006

  Декларация на Националния съвет на Български лекарски съюз, приета на 18.11.2006 г. - 28,5 Kb

  Уважаеми колеги, предоставяме Ви писмото от РЦЗ - Благоевград с инструкции във връзка с предстоящите първоначални медицински прегледи на наборници и необходимите попълнени формуляри, които ОПЛ трябва да представят в РЦЗ - 39 Kb  

  Уважаеми колеги, предоставяме Ви копието от Писмото на Зам. Министъра на здравеопазването Д-р Атанас Додов относно промените в Имунизационния календар на страната - 22 Kb


 

2005

  Уважаеми колеги, предлагаме на Вашето внимание Предписание на РИОКОЗ във връзка с Указание № 1/21.04.2003 г. на МЗ, за разделно събиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения, публ. в служебен бюлетин на МЗ. - 46Kb  

  СЪВМЕСТНИ МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ НА БЛС И НЗОК ПО ПРИЛАГАНЕ НА НРД 2005 ГОДИНА РАЗДЕЛ 1:Методични указания за провеждане, отчитане и заплащане на дейностите по профилактичните прегледи и диспансеризацията по Наредба №39 /16.11.2004 г. и Нредба № 40/24.11.2004 г. на МЗ - 126Kb

  Програми и критерии за скъпоструващо лечение по НРД - 2005г. - 953Kb

  Критерии за лечение на болест на паркинсон с ЛЕВО-ДОПА - 38Kb 

  Критерии за лечение на пациенти с депресивен епизод в доболничната помощ - 37Kb 

  Съвместни методични указания на НЗОК и БЛС по прилагане разпоредбите на глава единадесет от НРД-2005 РД-16-12/02.02.2005 - 27Kb 

Приложение №2 към Съвместни методични указания на НЗОК и БЛС - РД-16-12/02.02.2005 - 13Kb 

Приложение № 1 към Съвместни методични указания на НЗОК и БЛС – РД-16-12/02.02.2005 - 10Kb 

  Списък медицински изделия и храни - 19Kb 

  Лекарствен списък за ОПЛ с последни промени - 113Kb 

 Електронни формати за водене и отчитане на регистри Диспансерни,

Програма “Детско здравеопазване”, Програма “Майчино здравеопазване” по НРД 2005 - 361Kb

  Заявления за сключване на договор с НЗОК по НРД 2005 - 28Kb

  Приложение 5 – Финансови документи - 199Kb

 

  Приложение 10 - Лекарствен списък на НЗОК /съставен на основание чл. 55 ал.2    т. 7 от ЗЗО и чл.33 от НРД-2005, обн. ДВ, бр. 1 от 2005 г./ в сила от 01.02.2005 г. -

   75Kb

  Национален Рамков Договор 2005 - 150Kb

 

  Приложения към Национален Рамков Договор 2005 /за ОПЛ/ - 934Kb

 

  Указания към Национален Рамков Договор 2005 - 1,141Kb

 

  РЦЗ отчети за профилактични и диспансерни прегледи 2005 г. - 24Kb

 

                                                                                                                              

 

Начало > Документи

 

All Rights Reserved 2004-2005. http://www.dolbo.blgrad.net