Обратно към начална страница

 

 

 

Уважаеми колеги, на 8-9 юни 2018 година се проведе редовният Отчено-изборен събор на Български лекарски съюз. Подробности - тук!

 


Уважаеми колеги, указание към Груповите практики в ПИМП - тук!


Уважаеми колеги, годишното Общо отчетно събрание на Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО) ще се проведе на 2 - 3 юни 2018 г. в "Интерхотел Сандански".


Уважаеми колеги, публикуваме писмо от Заместник-министъра на здравеопазването до Директорите на РЗИ във връзка с актуализиране на длъжностните характеристики на професионалистите от извънболничната медицинска помощ, работещи с деца, съгласно Плана за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата над деца 2017-2020 г. - тук!


Ново писмо от Директора на РЗИ - Благоевград относно задължението на ОПЛ да информират незабавно "Социално подпомагане" или органите на МВР при случаи на малолетни или непълнолетни бременни или родилки в практиките си - тук! и тук!


Писмо от Директора на РЗИ - Благоевград относно задължението на ОПЛ да информират незабавно "Социално подпомагане" или органите на МВР при случаи на малолетни или непълнолетни бременни или родилки в практиките си - тук!


Писмо до Директора на РЗОК - Благоевград относно казуса с неприемането на насочените с бл. МЗ-НЗОК № 6 пациенти към ЛКК и връщането им за издаване на бл. МЗ-НЗОК №3 - тук!


 

Писмо до Директора на РЗИ - Благоевград относно графика за отчитане/получаване на бланките зелени рецепти - тук!

*

Отговорът на Директора на РЗИ - Благоевград - тук!


 

Уважаеми колеги, съобразно изискванията в НРД 2018, Закона за здравното осигуряване, Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ и др. , лечебните заведения - изпълнители на медицинска помощ по договор с НЗОК, са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно: 1. здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК съгласно Наредба №3 за основния пакет дейности; 2. безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето; 3. случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет, и начина на отпускането им; 4. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ; 5. цената на медицинските и допълнително поисканите услуги и начина на заплащането им."


Уважаеми колеги, на 9 юни във Велико Търново се състоя Управителен и Национален съвет на БЛС. С приетата там декларация и повече подробности около събитието можете да се запознаете тук!


 

Уважаеми колеги, във връзка с прилагането на новата Методика за разпределение на Регулативните стандарти за изпълнителите на ПИМП прилагаме писмо от РЗОК - тук!

 


Уважаеми колеги, напоследък зачестиха обаждания на членове на ДОЛБО по повод на огромното количество медицински бележки за ученици и деца в детски заведения , които се налага да издаваме, при това след задължителен преглед и отпечатан амбулаторен лист на лица, освободени от потребителска такса. В тази връзка Ви предлагам да изразите Вашето мнение по темата на имейла на сдружението: dolbo@blgrad.net , имайки предвид следното: Никъде не открихме документ (НРД, Наредба или текст в закон), който да регламентира заплащането на медицински бележки бл.МЗ 120. Такъв документ не е посочен и в пакета дейности на ОПЛ по Наредба №2 на МЗ. Следователно би могло всяко лечебно заведение за ПИМП да обяви цена в своя ценоразпис за платени дейности. Цената не е редно да е равна на тези документи, които изискват платен преглед и издаване на документ за него, тъй като прегледът, който се извършва на детето влиза в основния пакет дейности. Следователно лечебното заведение за ПИМП може да си формира една цена, отнасяща се само до издаването на бланката - това е по преценка на самото лечебно заведение. Прилагам (тук) записания репортаж на БНТ от 12.03.2017 г. в тази връзка.

 Д-р Тачова - Изпълнителен директор на ДОЛБО

 


ДЕКЛАРАЦИЯ

на Общото събрание на ДОЛБО, състояло се на 29/30 октомври

2016 г. в комплекс "Реденка Холидей клуб" - Разлог.

 

    Ние, общопрактикуващите лекари от Благоевградска област, след като се запознахме с текста на декларацията на УС на ДСОПЛ,  заявяваме:

    Подкрепяме напълно декларацията на нашите колеги от София. Категорично заявяваме, че въвеждането на пръстов автентификатор в ПИМП ще доведе до пълен хаос в системата. Свидетели сме на огромните проблеми във връзка с въвеждането му в болничната система и ако там може да се изчака час-два, докато се реши проблема, то в една амбулатория това е абсолютно невъзможно. Ние винаги сме били за ясни правила в системата на ПИМП, за прозрачност в дейността на ОПЛ и възможност на пациента да бъде максимално информиран. Не виждаме с какво системата на въпросния пръстов автентификатор би допринесла за това, напротив - при ежедневно демонстрираните в болниците проблеми във връзка с въвеждането му, категорично се очертава риск за здравето на пациентите, поради невъзможност да бъдат своевременно обслужвани от своя лекар. Подкрепяме колегите си от София и по отношение на неяснотата за хардуера и софтуера, които ще са необходими за функционирането на устройството, както и принципната им позиция, че закупуването на устройствата трябва да бъде за сметка на институцията, която ги въвежда принудително. Вземането на подобни биометрични данни противоречи на директива 2016/680 на Европейския парламент, както и на българското законодателство. Не сме съгласни да ставаме съучастници в закононарушение.

    В заключение се присъединяваме към лекарите от София за спиране на въвеждането на тази система в доболничната помощ и въвеждане на електронна здравна карта по европейски модел.                          

 


 

Указания от НЗОК за тълкуване и прилагане на чл.95 ал. 1 и 2 от Решението относно подаването и обработката на отчетните документи на ИМП през Персонализираната Информационна система на (ПИС)  за дейността, извършена след 30.09.206 г. - тук!


 

Уважаеми колеги, получи се писмо от РЗИ Благоевград във връзка с разпространението на Трихинелозата на територията на Република България - повече информация - тук!


 

Във връзка със зачестили опити за телефонна измама от лица, твърдящи че са представители на Български лекарски съюз, Кредоуеб или друга институция и искащи плащане  на членски внос към БЛС, такси за вписване в регистри или други всевъзможни плащания, Ви уведомяваме, че това са КАТЕГОРИЧНИ ОПИТИ ЗА ИЗМАМА.

Само административният секретар на Районната колегия на БЛС е оторизиран да осведомява лекарите за плащания и да ги приема при плащане в брой срещу издаден платежен документ или да предоставя банковата сметка на съответната Районна колегия. Информация за съответните задължения на лекарите притежава само и единствено административния секретар на Районната колегия на БЛС.

В случай на опит за измама, следва незабавно да се подаде сигнал в полицията с възможна контактна информация с измамниците - телефон, оставен за връзка, евентуални имена

 


 

Най-после, на 3 юни 2016 г., се получи отговор от страна на НЗОК на изпратеното на 27 април 2016 г. писмо от УС на БЛС, съдържащо въпроси около тълкуването и прилагането на Решение №РД-НС-04-24-1 и част от приложенията към него. С  писмото  на БЛС можете да се запознаете тук, а с отговора на НЗОК - тук.


 

Във връзка с писмо от УС на БЛС до Управителя на НЗОК от 07.04.2016 г. (тук) по въпроси, свързани с прилагането на Решение №РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г., касаещи предимно дейността на ОПЛ, днес, 02.06.2016 г. се получи следния отговор (тук).


На 17.05.2016 г. се състоя среща между Изпълнителния директор на ДОЛБО д-р Тачова и Директора на РЗОК - Благоевград д-р Димитров, на която бяха обсъдени редица текущи проблеми в дейността на ОПЛ по изпълнение на Решение №РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. Д-р Тачова внесе с входящ номер официално запитванията от членовете на сдружението (тук) и двете страни се споразумяха след разглеждане на въпросите от експертите в неговия екип, Директорът на РЗОК да върне писмен отговор. Днес, 02.06.2016 г., в УС на ДОЛБО се получи следното писмо от д-р Димитров (тук).


 

Проведена среща между експерти на НЗОК и БЛС във връзка с отправени запитвания от страна на БЛС до НЗОК с писма - доклад тук!

 

 


 

Българският лекарски съюз внесе жалба във Върховния административен съд, с която иска  отмяната и спирането на действието на  „служебния” Национален рамков договор, приет под формата на Решение от Надзорния съвет на НЗОК на 29 март т.г.  - тук!

 


     На 09 април 2016 г. в "Еуфория хотел клуб и СПА" - Боровец се състоя Общо събрание на Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО) под надслов "Общопрактикуващите лекари сред нормативен хаос", в което взеха участие 53 ОПЛ от областта - членове на сдружението.

     Най-напред д-р Дафина Тачова, Изпълнителен директор на ДОЛБО и член на УС на БЛС, благодари на участниците в състоялите се протести на областно и национално ниво, като се спря на причините, довели до тези протести. След това счетоводителят на ДОЛБО Лидия Луканова запозна присъстващите с новите изисквания към текущото счетоводно отчитане в сила от 1 януари 2016 г. (виж тук!), организирането на счетоводната дейност, документалното и информационно обезпечаване на процеса и последващи санкции при неспазване на новите изисквания на Закона за счетоводството, касаещи всички общопрактикуващи лекари в ролята им на ръководители на лечебни заведения.

     Д-р Тачова направи презентация на новите моменти в пакета дейности по Наредба №2 от 25.03.2016 г. на МЗ и Решение № РД-НС-04-24-1 от 29.03.2016 г. на НС на НЗОК, касаещи общопрактикуващите лекари. Последва обсъждане на възникнали в тази връзка въпроси с голяма активност от залата. Общопрактикуващите лекари, членове на ДОЛБО единодушно заявиха, че залегналите в двата нормативни документа промени ще затруднят дейността им до степен на невъзможност да си вършат професионално работата. Събранието взе решение допълнително по електронен път лекарите да съгласуват помежду си по-нататъшните си действия в зависимост от предстоящите събития след Националния протест.


Важно!

 

На 31.03.2016 г, по призива на УС на БЛС и след решение на Делегатско събрание на РК на БЛС в Благоевград се състоя Протестен митинг с участието на повече от 250 души - лекари от доболнична и болнична помощ от областта, подкрепен от специалистите по здравни грижи - тук!

Малко снимков материал - тук!


 

На 31.03.2016 г. в брой 25 на Държавен вестник бе публикувано

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г.

по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa. С текста можете да се запознаете тук!


 

Декларация от 65-тия Извънреден събор на БЛС - тук!


 

Във връзка с многократните запитвания от родители на деца, кандидатстващи за хранене в детска кухня - тук!


 

Във връзка с проблеми при извършването на прегледи и заверяване на документи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт, прилагаме писмо на д-р Тачова - Изпълнителен директор на ДОЛБО до Директора на РЗИ - Благоевград - тук!

 

С писмото-отговор на Директора на РЗИ - Благоевград можете да се запознаете тук!

 


Писмо от Мария Динчева от Консорциум Тренинг СМ Алайанс относно включване в двуетапно обучение на тема „РАННО ОТКРИВАНЕ НА ТРЕВОЖНОСТ И ДЕПРЕСИЯ В ПЪРВИЧНАТА ПОМОЩ" - повече информация тук

Напомняме, че срока на двуетапното обучение продължава до края на месец февруари.


Писмо от РЗИ-Благоевград с информация относно условията и редът за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт/за провеждане на тренировки и участие в спортни състезания/ - тук


       Получи се писмо от РЗИ - Благоевград относно имунизациите срещу хепатит тип Б, дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б, които могат да се извършват с шесткомпонентна и/или петкомпонентна ваксина + хепатит Б ваксина. Самото писмо - тук!


       УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

      От РЗИ - Благоевград се получи писмо във връзка с настъпилите промени в Наредба № 15 за имунизациите в Република България относно отчитането на проведените препоръчителни имунизации и имунизации по национални програми и по-конкретно имунизациите срещу човешки папиломен вирус, провеждани по Националната програма за първична профилактика на РМШ и започнати през 2014 г. в тридозов режим при момичета, родени през 2002 г. Повече информация в самото писмо тук!


Уважаеми колеги,  получи се писмо от РЗИ - Благоевград относно възможностите за довършване на обучението по Обща медицина на лекарите, зачислени за специализация по Наредба 47/14.12.1995 г. и Наредба 31/28.06.2001 г., с подаване на заявление до Ректора на МУ София в срок до 15.02.2015 г. Със самото писмо и приложеното заявление можете да се запознаете тук!


 

Във връзка с продължаване срока на застраховката "Професионална отговорност на лекаря" - тук!


 

Уважаеми колеги, РЗИ - Благоевград ни информира относно Протокол за поведение  „Предпазни мерки за медицинския персонал при обслужване на болен/съмнително болен от Ебола вирусна инфекция“ съгласно писмо № 33-08-60 / 21.10.2014г. на Министерство на здравеопазването. С протокола може да се запознаете тук.


Във връзка с незаети и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването - тук!


ПОДРОБНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНАТА ЗАПОВЕД ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА ЗАЧИСЛЯВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩА МЕДИЦИНА” ЗА 2014/2015 г. - ТУК!

 


 

На вниманието на всички ОПЛ от Благоевградска област
 
* Съгласно изискванията на НРД 2014, ЗЗО и Наредба за осъществяване право на достъп до медицинска помощ, всеки лекар трябва да поставя на видно за пациентите място в или пред лечебното заведение следната информация - тук!
 
* По изискване на НЗОК, при издаване на рецепти, заплащани от здравната каса, всички ОПЛ са длъжни да вписват в рецептите телефонните си номера за връзка!

 


 

На 21.06.2014 г. в конферентна зала „Босфор” на хотелски комплекс

Регнум Банско Апарт хотел & СПА” – гр.Банско, се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Сдружение с нестопанска цел “Дружество на Общопрактикуващите лекари в Благоевградска област” (ДОЛБО) при следния дневен ред:

1.     Отчет на УС на ДОЛБО за дейността през периода 11.06.2011 г. – 21.06.2014 г.

2.     Счетоводен отчет за периода.

3.     Обсъждане и приемане на двата отчета.

4.     Избор на нов Управителен съвет и нов Изпълнителен директор на ДОЛБО.

5.     Разни.

 За взетите решения може да се информирате тук!

Всички документи към протокола от събранието са на разположение на членовете в офиса на ДОЛБО.


На 18.12.2013 г., бе подписан Националният рамков договор 2014 г. С проекта за общата му част и Цени и обеми можете да се запознаете тук!

Пълните текстове и приложения към него - тук!


 

БЛС завежда дело срещу Надзорния съвет на НЗОК - тук!

 


Относно регулативните стандарти за трето тримесечие на 2013 г.  - тук!

 


Промени в Наредба №15 за имунизациите в РБ - тук!

 


Резолюцията от годишното Общо събрание на ДОЛБО

Хотел "Лион" - Боровец, 15.06.2013 г. - тук!

 


 

Писмо от РЗИ - Благоевград относно механизми за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие - тук!

 


 

Промени в Наредба №14 за медицинските критерии и реда на установяване на смърт от 02.04.2013 г. и свързаните с това бланки "Съобщение за смърт" - тук!

 


Становище на УС на БЛС

относно измененията в методиките на НЗОК - тук!


 

Управителният съвет на ДОЛБО изразява благодарност към онези ОПЛ, които се включиха в протеста на 28.02.2013 г под надслов "За здравето и оцеляването на нацията". Декларацията на РК на БЛС може да прочетете тук!


 

Решенията на НС на БЛС - тук!


 

Решения на УС на БЛС от 22.02.2013 г.

 

С решенията, взети на извънредния Управителен съвет на БЛС  от 22.02.2013 г. можете да се запознаете тук!


 

Унифициран текст на обяснителна табела във връзка с регулативните стандарти, гласуван на УС на БЛС на 22.02.2013 г. - тук!


 

Получи се писмо от РЗОК - Благоевград относно допълнителни споразумения и регулативни стандарти - тук!


 

Указания от РЗОК - Благоевград относно сключване на споразумения към досегашните договори и отчитане на дейността за месец януари 2013 г. - тук!


 

Новости относно изискванията за откриване на Дежурен кабинет по чл.8, ал.1, т.1, буква "б" и т.2, букви "б","в" и "г" от Закона за лечебните заведения - тук!


 

Писмо от РЗОК - Благоевград относно грешките, допускани от ПИМП при оформяне и отчитане на амб. листове с извършени ваксинации срещу човешки папиломен вирус -тук!

 


 

Относно новите правила за определяне на Регулативни стандарти за изпълнителите на медицинска помощ - тук! и тук!


 

Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съвет на НЗОК за условията, на които трябва да отговарят ИМП, реда за сключване на договори с тях и други условия - тук!


 

Във връзка с промяната на Наредба №42 от 2004 година на МЗ относно попълването на тризначни и четиризначни кодове на заболявания, предлагаме на Вашето внимание указания на НЗОК  - тук! и указания на РЗОК - Благоевград - страница 1 и страница 2

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - тук!

 


 

Писмо-указание от НЗОК относно механизма за извършване и отчитане на направените имунизации срещу

човешки папиломен вирус - тук!

 


 

Писмо от РЗОК Благоевград във връзка с бракуване и ликвидиране на комплектите компютърна техника и стандартен софтуер, предоставени от НЗОК на ОПЛ през 2002-2003 по проект "Реформа в здравния сектор" - тук!

 


На вниманието на всички ОПЛ от Благоевградска област
 
По изискване на НЗОК, при издаване на рецепти, заплащани от здравната каса, всички ОПЛ са длъжни да вписват в рецептите телефонните си номера за връзка!

 


 

Предоставяме на Вашето внимание:

Писмо от Директора на РЗИ относно указания за работа с първичния документ "Съобщение за смърт" - тук! и самата наредба - тук!,

както и писмо, свързано със задължителното членуване на медицински сестри в БАПЗГ - тук!

 


 

Във връзка с ангажиментите на ОПЛ към профилактиката на болестите и промоцията на здравето на децата и учениците публикуваме писмо на директора на РЗИ-Благоевград - тук! Цитираните наредби можете да откриете в "Нормативни актове", както и тук!


 

ПУБЛИКУВАМЕ НА ВНИМАНИЕТО НА КОЛЕГИТЕ

НАРЕДБА №3/ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ЗАВЕРКА НА МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА

 


Уважаеми колеги,

съгласно изискванията на чл. 3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ, гласящ:

„Лечебните заведения - изпълнители на медицинска помощ по договор с НЗОК, са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно:

1. здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК;

2. безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето;

3. случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет, и начина на отпускането им;

4. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ;

5. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2011 г.) вида и цената на медицинските и други услуги по чл. 2, ал. 3, реда за ползването и начина на заплащането им.”

ОПЛ са длъжни да поставят на общодостъпно място тази информация пред кабинетите си. Пакета с необходимта информация публикуваме тук!

 


Лечебните заведения от гр. Благоевград, сключили договор за оказване на неотложна помощ по Наредба № 40 с МДЦ „Рубидент-Медика” ЕАД, могат да предават спецификациите си от 20-то до 25-то число на месеца в офиса на РК на БЛС – Благоевград при Таня Димитрова - технически секретар, а след това (след 30-то число на месеца) да получават оттам готовите фактури за преведените суми по спецификациите.Тази организация е създадена, за да се улеснят лекарите да не ходят поотделно до МДЦ „Рубидент-Медика”.

 

 

 

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ ОРГАНИЗИРА ПЪРВИ БАЛКАНСКИ СИМПОЗИУМ ПО ДЕТСКА ПНЕВМОЛОГИЯ

Повече информация - тук!


Постъпила информация от РЗОК - Благоевград относно предписване и отпускане на лекарствени средства на ветерани от войните - тук!

 

 


Уважаеми колеги,

Днес, 16.03.2012 год., се състоя съвместна среща между ръководствата на РК на БЛС и РЗОК- Благоевград относно изпълнението на НРД 2012 за медицински дейности. Обстойно бяха обсъдени и разисквани новите моменти, залегнали в НРД 2012 за медицински дейности, ПМС № 366 от 27.12.2011 год. и Договор        № РД-НС-01-3 от 30.12.2011 год. между НЗОК и БЛС.

Основен момент, който касае действието на сключените договори е правомерното отчитане на реално извършената дейност. В чл.90, ал.2 от           НРД 2012 за медицински дейности, изрично е посочено, че:

Директорът на съответната РЗОК прекратява договорите с изпълнители на медицинска помощ в следните случаи:

1. при отчитане на дейност, която не е извършена – частично за съответната КП/КПр или за съответния пакет по специалност от основния пакет специализирана извънболнична медицинска помощ, по която е отчетена дейността;

2. при повторно отчитане на дейност, различна от тази по т. 1, която не е извършена, като договорът се прекратява изцяло.”

Това означава, че в случаите, когато ПИМП, СИМП и БП отчетат дейност на пациент, който не е бил реално на преглед или болнично лечение и това се установи при проверка и/или по сигнал на ЗЗОЛ единствената последица за СИМП и БП е прекратяване на договора.

Става дума за това, че НЗОК ежемесечно, чрез единната интегрирана информационна система, извършва проверка и установява кога едно и също лице едновременно е било обслужвано в лечебно заведение за болнична помощ по определена клинична пътека и е прегледано  в извънболничната помощ. Следва заключението, че единият вид дейност не е реално извършена, отчетена е неправомерно и съответно  санкцията е прекратяване на договора.

Уважаеми колеги, УС на РК на БЛС – Благоевград е сериозно разтревожен от възможността за прекратяване на договори с РЗОК. За всеки работещ лекар е ясно, че понякога се случват съвпадения в резултат на програмни грешки или невъзможност за отразяване на прегледа в съответния ден и час. Това обаче може да доведе до изключителни неприятности за лекаря и лечебното заведение, в което работи, както по отношение на заплащане на реално извършената дейност, така и по отношение на действието на сключения договор.

Ето защо Ви обръщаме внимание на този текст в НРД 2012 и апелираме за максимална съсредоточеност, отразяване в медицинските документи единствeно на реално извършена дейност в реален ден и час с цел избягване на подобен тип грешки и последици от тях. Всякакви други възможности носят риска да вкарат лечебното заведение в посочената по-горе хипотеза.

       Управителен съвет на РК на БЛС - Благоевград

 


Предоставяме на Вашето внимание:

Писмо от Директора на РЗИ относно условията и реда, по които българските и чуждестранни граждани могат да ползват медицинска помощ - тук!

 


 

Уважаеми колеги, 

Получи се писмо от Директора на РЗИ - Благоевград относно срока на гратисния период, в който ОПЛ може да работи без придобита специалност "Обща медицина" и последните възможности за зачисляване на лекарите съгласно Наредба № 15 от 2008 година - тук!

 


 

Предоставяме на Вашето внимание:

- Писмо от Председателя на УС на БЛС относно Новата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 от 2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК/ ДВ, бр. 112 от 2004/ в сила от 28.06.2011г., издадена от Министерство на здравеопазването, Обн.ДВ, бр.49 от 28 юни 2011г. и самата Наредба-тук!

- Становище на д-р Чинарска относно изменението на Наредба № 40 - тук!

- Изменение на Наредба № 41 за медицинските стандарти - тук!


 

Отнеха правата на лекар заради неправомерните обвинения на д-р Сивиков и д-р Кавраков - тук!

 


 

Българският лекарски съюз внесе проект за допълнение и изменение на Наказателния кодекс на Р. България, с който се криминализират посегателствата срещу лекари и медицински специалисти по време на изпълнение на служебните им задължения - тук!

 


 

Уважаеми колеги, получи се писмо с № 16-00-47/14.04.2011 г. на МЗ относно

извънредна имунизационна кампания от 26.04.2011 г. до 31.05.2011 г. с една доза инактивирана полиомиелитна ваксина Imovax polio срещу полиомиелит на всички лица от 13 м. до 7 годишна възраст, които нямат данни за проведени имунизации срещу полиомиелит или имат непълна имунизационна схема за възрастта, нямат избран личен лекар и нямат постоянна адресна регистрация.

За целта е необходимо  да се подаде в РЗИ Благоевград

 предварителна информация за броя на подлежащите лица сред обслужвания от Вас контингент, количеството налична ваксина и какъв е срока й на годност към 12.00ч. на  28.04.2011 г.

С писмото може да се запознаете тук!


 

Уважаеми колеги ,

 

На 26 март 2011 г. (събота) в хотел “РИЛА” - Боровец се проведе поредният семинар на Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО).


На вниманието на общопрактикуващите лекари от Благоевград!

Представяме окончателния типов договор за дежурен кабинет между ОПЛ от града и "Рубидент Медика" ЕООД в сила от 01.02.2011 г. - тук!


 

Пълният текст на НРД 2011, публикуван в Държавен вестник бр.3 от 11 януари 2011 г. - тук! ,

а приложенията към него - тук!

Срокът за подаване на документи за сключване на договор с РЗОК

е до 30-ти януари 2011 г. Образците на документите

можете да изтеглите от тук!


Уважаеми колеги, публикуваме промените в Наредби № 39 и № 40, публикувани в ДВ бр. 101/28.12.2010 г. (страница 74), както и други изменения, влизащи в сила от 01.01.2011 г. - тук!


Във връзка с грипната епидемия - тук!


Уважаеми колеги,

на основание промените в Закона за здравното осигуряване ДВ бр. 98/14.12.2010 г. Чл. 37, т.1, потребителските такси за мъжете над 63 години и жените над 60 години от 01.01.2010 г. стават в размер на 2,40 лв.

(1 % от МРЗ).

Повече подробности - тук, а пълния текст на новия ЗЗО - тук


Получи се писмо от РЦЗ - Благоевград

във връзка с писмо на МЗ относно подписаното на 15.03.2010 г. Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция, между Министъра на труда и социалната политика, Министъра на вътрешните работи, Министъра на образованието, младежта и науката, Министъра на правосъдието, Министъра на културата, Министъра на здравеопазването, Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане и  Председателя на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България...

( писмото и приложенията към него - тук!)

 


Предоставяме на Вашето внимание типово писмо до Директора на РЗОК (тук!), което всеки изпълнител на медицинска помощ е желателно да изпрати с обратна разписка, за да може впоследствие да заведе съдебен иск (самостоятелно или колективно) към РЗОК. Прилагаме писмо на Директора на РЗОК (тук!) във връзка с отказа за приемане на отчетни документи по Наредба №6/19.06.2008 за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал.5 от ЗЗО за първо тримесечие на 2010 г.

 


 

Новости и допълнения към подаването на информация за разходите в лечебните заведения за първична извънболнична помощ - тук! и макети за попълване - тук!

 


Във връзка с преминаване на информационното обслужване за здравноосигурителния статус от НОИ към НАП е необходимо ИМП да попълнят и изпратят чрез РЗОК по места молба да им бъде осигурена техническа възможност за проверка на здравния статус на пациентите. Приложено Ви изпращаме бланка на молба-декларация -тук! и инструкция за попълването й - тук!.

 


Във връзка със спазването на нормативната уредба по регулативните стандарти за четвърто тримесечие на 2009 година и усвояване или връщане на неусвоените такива от предните тримесечия, РЗОК Благоевград изпрати следното уведомително писмо - тук

 


 

В отговор на запитванията във връзка с доплащането от страна на НЗОК на потребителските такси за мъжете над 63 г. и жените над 60 г. за 3-то тримесечие - повече информация - тук!

 


Ход на преговорите по НРД 2010:

 

 

     Обобщените предложения от експертите на РЛК, постъпили до момента - 15.09.2009 г., относно НРД 2010 за частта ПИМП тук! Напомняме Ви,че процедурата по приемането на нови предложения към НРД не е приключила и ще продължи до 30.09.2009г. като последен срок.


 

      Предложения (в обобщен вид), относно принципи по глава Контрол и санкции, по които се водят в момента преговори на ниво УС на БЛС и УС на НЗОК – тук!


 

     Протокол от проведената среща между Управителните съвети на НЗОК, БЛС и БЗС по преговори за НРД 2010, състояла се на 09.09.2009 г.  -  тук!


 

     Предложения на БФС за допълнение и изменение на разпоредби на Наредба №4 от 2005г. за условията и реда за предписване и отпускане  на лекарствени продукти тук! Можете да изпратите мнение по визираното предложение на имейлите на ДОЛБО - dolbo@blgrad.net  или РК на БЛС - bls@blgrad.net

 

 


 

Уважаеми колеги,

УС на РК на БЛС прави всичко възможно, за да подпомага финансово лекари от нашата колегия в тежко здравословно състояние. Преди две седмици бяха разпределени 2300 лв. между крайно нуждаещи се. За съжаление членският внос е недостатъчен за по-големи помощи. Както знаете, за районната колегия остават едва 3 лв. от всеки членски внос, с които се покриват всички разходи на офиса, заплати и осигуровки на секретар и счетоводител, юридически консултации и т.н. Ето защо се обръщаме с молба към всички, които биха помогнали – обърнете внимание на публикуваното по-долу писмо. Ако имате възможност да се отзовете на молбата му, направете го. Той е един от нас и е само на 35 години.

Д-р Тачова

        „Уважаеми Колеги,

       С настоящето писмо се обръщам към вас с молба и надежда за финансова подкрепа...” - Цялото писмо на д-р Стоянчов – тук