Начало> За нас

ДОЛБО

На 20 Декември 2000 г. с решение на Окръжен съд – Благоевград, бе регистрирано Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО). ДОЛБО е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел, в което членуват на доброволни начала физически лица. Седалището на Дружеството е гр.Благоевград с адрес на управление: Благоевград 2700, ул.”Славянска” № 60. Дружеството е юридическо лице с наименование “Дружество на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област” /ДОЛБО/. То не е ограничено със срок или друго прекратително условие и е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел  осъществяващо дейността си в полза на своите членове. ДОЛБО осъществява своята дейност при спазване на Конституцията, законите на страната, настоящия Устав и решенията на органите си като отговаря за задълженията си със своето имущество без членовете му да носят отговорност за споменатите задължения.

Целите на дружеството са:

Член на Дружеството може да бъде всеки практикуващ семеен лекар на територията на Благоевградска област, който приема неговия устав, цели и задачи, съдейства за тяхното осъществяване и заплаща определения членски внос.

ОРГАНИ НА ДРУЖЕСТВОТО

По решение на УС могат да бъдат образувани помощни органи – научни, експертни съвети, както и изпълнителни органи, необходими за развиване дейността на Дружеството.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Дружеството се управлява и представлява от Управителен съвет, който се състои от 5 /пет/ члена и се избира за срок от 3 /три/ години. Изпълнителен Директор е Д-р Тачова

 

Членове на УС на ДОЛБО - тук!

Начало> За нас