Начало>> За нас> Нормативни актове


НРД 2015 И ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ НЕГО  - ТУК!

 


 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ КЪМ НАРЕДБА № 40 ЗА ОСНОВНИЯ ПАКЕТ ДЕЙНОСТИ, ГАРАНТИРАНИ ОТ БЮДЖЕТА НА НЗОК - В СИЛА ОТ 1  ЯНУАРИ  2015  г.  - тук!

 

Медицински стандарти

 

Правила за добра медицинска практика на лекарите в България

 

Списък на безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от ЗЗ

 


  Наредби:

 

 НАРЕДБА №3/ 11.05.2011 Г. НА МЗ ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 

 Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ -

 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК в сила от 1 януари 2012 г.

 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 40 за основния пакет дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК в сила от 01.01.2011 г.

 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията в сила от 01.01.2011 г.

 

 Наредба № 3/27.04.2000 г. за Здравните кабинети в детските градини и училищата -

 

 Наредба № 15/12.05.2005 г. за имунизациите в Република България -

 

 Наредба № 21/18.07.2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести-

 

 Наредба за медицинска експертиза на работоспособността от 05.05.2010 -

 

 Наредба за придобиване на специалност -

 

Наредба за акредитацията на лечебните заведения -

 

Наредба за профилактика и контрол на вирусните хепатити в РБ -

 

 Наредба №34 за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението на българските граждани за заболявания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - (Изм. 11.02.2011 г.) -

 

Наредба №4 /04.03.2009 г за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти -

 

Наредба от 16 януари 2009 г. (ДВ бр.4 от 2009 г.)за изменение и допълнение на Наредба №40 от 24.11. 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК -

 

Наредба от 16 януари 2009 г. (ДВ бр.4 от 2009 г.) за изменение и допълнение на Наредба №39 от 16.11.2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията -

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствата напълно или частично (обн., ДВ, бр. 106 от 2004 г. ) -

 

Наредба №38 от 16.11.2004г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарствата напълно или частично -

 

Наредба №39 от 16.11.2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията -  (Първо запазете в компютъра и разархивирайте!)

 

Наредба за изм. и доп. на Наредба №39 от 16.11.2004г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията - 30.07.2009 г - (Първо запазете в компютъра и разархивирайте!)

 

Наредба №40 от 24.11. 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК -

 

Наредба за изм. и доп. на Наредба №40 от 24.11. 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК - 30.07.2009 г.-21.06.2010 г. - (Първо запазете в компютъра и разархивирайте!)

 


 Закони

 

Закон за интеграция на хората с увреждания -  

Закон за здравето  -  

Закон за лечебните заведения -

Закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения -

Закон за изменение и допълнение на закона за лечебните заведения - 21.05.2010 -  

Закон за съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина - 2010 -

Закон за изменение и допълнение на закона за съсловните организации -

Закон за здравното осигуряване -

Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване - в сила от 01.01.2011 г. -

Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки -

Закон за кръвта, кръводаряването и кръвопреливането -

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите -

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ - в сила от 22.12.2009 г. -

 


 

  Постановления на Министерски съвет

 

Постановление № 274 от 30.09.2011 г. за изменение и допълнение на Постановление № 304 от 2010 г. за обемите и цените за остойностяване и заплащане на медицинските дейности по чл. 55 ал.2 от ЗЗО

 

Постановление № 329 от 8 декември 2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения -

 


НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

ТУК!


Кодекси

 

Кодекс на професионалната етика -

 

Кодекс за социално осигуряване -


 

 

 

 

Начало>> За нас> Нормативни актове