Времето днес
 

Last update:

 13 юни 2018 г.

ДОЛБО Благоевград 2700, ул. "Славянска" 60 ет2, п.к. 177, тел: +35973 881867, e-mail: dolbo@blgrad.net, IBAN в СИБАНК клон Благоевград: BGO7 BUIB 7837 1004 2066 03, BIC: BUIBBGSF

Електронен формат на Молба за членство в ДОЛБО

 

 

Важно!

 

     Уважаеми колеги, повече информация във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Общия регламент относно защитата на личните данни - тук!


Важно!

       Уважаеми колеги,

Уведомяваме Ви, че във връзка с Писмо №16-00-29/23.05.2018г. на МЗ относно провеждане на първична имунизация с Пентаксим и Енжерикс Б на деца, родени след 31.12.2017г. е необходимо в срок до 08.06.2018г. да получите от РЗИ необходимите количества ваксини - по три дози Пентаксим и две дози Енжерикс Б за всяко дете, родено до 31.03.2018г. и да предоставите информация за количествата ваксини, необходими за провеждане на първична имунизация с Пентаксим и Енжерикс Б на децата, родени април-юни 2018г. и необходимите количества Пентаксим за провеждане на реимунизация през второ тримесечие на настоящата година на Е-mail-dnzb@rzibl.org

 


Уважаеми колеги, публикуваме писмо от Заместник-министъра на здравеопазването до Директорите на РЗИ във връзка с актуализиране на длъжностните характеристики на професионалистите от извънболничната медицинска помощ, работещи с деца, съгласно Плана за действие за периода 2017-2018 г. към Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата над деца 2017-2020 г. - тук!


Ново писмо от Директора на РЗИ - Благоевград относно задължението на ОПЛ да информират незабавно "Социално подпомагане" или органите на МВР при случаи на малолетни или непълнолетни бременни или родилки в практиките си - тук! и тук!


Писмо от Директора на РЗИ - Благоевград относно задължението на ОПЛ да информират незабавно "Социално подпомагане" или органите на МВР при случаи на малолетни или непълнолетни бременни или родилки в практиките си - тук!


Писмо до Директора на РЗОК - Благоевград относно казуса с неприемането на насочените с бл. МЗ-НЗОК № 6 пациенти към ЛКК и връщането им за издаване на бл. МЗ-НЗОК №3 - тук!


 

Писмо до Директора на РЗИ - Благоевград относно графика за отчитане/получаване на бланките зелени рецепти - тук!

*

Отговорът на Директора на РЗИ - Благоевград - тук!


 

Уважаеми колеги, съобразно изискванията в НРД 2018, Закона за здравното осигуряване, Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ и др. , лечебните заведения - изпълнители на медицинска помощ по договор с НЗОК, са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно: 1. здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК съгласно Наредба №3 за основния пакет дейности; 2. безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето; 3. случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет, и начина на отпускането им; 4. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ; 5. цената на медицинските и допълнително поисканите услуги и начина на заплащането им."

 

 

 Новини                            


 

Из Хипократовата клетва:

 

"Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща... Ще използвам силата си да помагам на болните с всичките си способности и разбиране. Няма да причинявам с нея вреда и зло на никой човек..."

 

Нормативни документи - тук!

 


Връзки :

             

Списък на заболяванията, при които ЗЗОЛ са освободени от потребителска такса

 

 

Списък на безплатно предоставяните мед.услуги и целеви средства съгл. ЗЗ

 

 

Списък на разрешените лекарствени продукти в РБ

 

 

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Справка за здравно осигуряване

Национални рамкови договори

СДО

Министерство на здравеопазването

Изпълнителна агенция по лекарствата

Моите права и задължения като здравноосигурен

 

 

Архив

 


Изпрати ни съобщение или коментар!


| НЗОК | РЗОК-Благоевград | РЗИ-Благоевград | Здраве.net |

|Български Лекарски Съюз|

|БЛС-Благоевград | СЛК на БЛС - София |БЛС-Кюстендил | БЛС-Добрич | БЛС-Велико Търново | БЛС-Русе | БЛС-Бургас | БЛС-Варна|

 


All Rights Reserved 2004-2006. http://www.dolbo.blgrad.net

За повече информация: dolbo@blgrad.net